• manastirea dealu - istoricul
 • manastirea dealu - Radu Cel Mare
 • manastirea dealu - Sf. Nifon
 • manastirea dealu - primele tiparituri
 • manastirea dealu - necropola
 • manastirea dealu - Mihai Viteazul
 • manastirea dealu - arhitectura bisericii
 • manastirea dealu - mesterii
 • manastirea dealu - preluarea modelelor
 • manastirea dealu - paraclisul
 • manastirea dealu - viata actuala
 • manastirea dealu - program de slujbe
 • manastirea dealu - dealu in documente
 • manastirea dealu - alte marturii
 • manastirea dealu - literatura
 • manastirea dealu - incinta exterioara
 • manastirea dealu - incinta interioara
 • manastirea dealu - clopotnita
 • manastirea dealu - biserica mare
 • manastirea dealu - detalii sculpturale
 • manastirea dealu - paraclisul
 • manastirea dealu - viata manastirii
 

 

 

 BIBLIOGRAFIE

 

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. I, volum îngrijit de Maria Hollban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. III, volum îngrijit de Maria Hollban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, partea I, Paul de Alep, îngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, volum îngrijit de Maria Hollban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1983.

*** Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, Vol. I, (1247-1500), Ed Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966.

*** Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. II, 1501-1525, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972.

*** Documente privind istoria României, Veacul XVI, B. Ţara Românească, Vol. I, Ed Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951.

*** Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. II,1611-1615, Ed. Academiei R.P.R., 1951.

*** Documente privind istoria României, veacul XIII, XIV şi XV, B. Ţara Românească (1247-1500), Ed Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953.

*** Istoria Ţării Rumâneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini (Letopiseţul cantacuzinesc), în Cronicari munteni, vol. I, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1961.

COSTIN, Miron, Letopiseţul Ţărîi Moldovei de la Aaron-vodă încoace, de unde este părăsitu de Ureche..., în vol. Cronicari moldoveni, Ed. Militară, Bucureşti, 1987.

GAVRIIL Protul, Viaţa şi traiul sfinţiei sale Părintelui nostru Nifonu Patriarhul Ţarigradului, care au strălucit între multe patemi şi ispite în Ţarigrad şi ţara Muntenescă, ediţia Constantin Erbiceanu, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1888.

GAVRIIL Protul, Viaţa şi traiul Sfântului Nifon Patriarhul Constantinopolului, Ediţie îngrijită de †Tit Simedrea, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1937.

GRECEANU, Radu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu, în Cronicari munteni, vol. II, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1961.

IORGA, Nicolae, Inscripţii din bisericile României, fascicula I, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1905.

Idem, Inscripţii din bisericile României, vol. II, Atelierele grafice SOCEC&Comp., Bucureşti, 1908.

POPESCU, Radu, Istoriile domnilor Ţărîi Rumâneşti, în Cronicari munteni, vol. I, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1961.

URECHE, Grigore, Letopiseţulu Ţării Moldovei, în vol. Cronicari moldoveni, Ed. Militară, Bucureşti, 1987.

*** Liturghierul lui Macarie, 1508-2008, Arhiepiscopia Târgoviştei, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2008.

*** Marele Dicţionar geografic al României, vol. III, Bucureşti, 1900.

*** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., vol. I, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1957.

BALŞ, Gheorghe, Influences arméniennes et georgiennes sur l'architecture roumaine, Văle¬nii de Munte, 1931.

BĂLAN, C., Mănăstirea Dealu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1965.

BOGHIU, Sofian, Părintele Sofian, ediţie îngrijită de Ioana Iancovescu şi Constanţa Costea, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007.

BOTEZ, Al. A., Trecut-au ani 375, în GB, an XXXV, nr. 7-8, iulie-august, 1976.

BRĂTULESCU, Victor, Documente, inscripţii cu caracter istoric şi zugravi ţărani, în GB, an XIX, nr. 3-4, martie-aprilie, 1960.

Idem, Mănăstirea de la Argeş a lui Neagoe Basarab, în GB, an XXVI, nr. 7-8, iulie-august, 1967.

CEGĂNEANU, Spiridon, Ceva cu privire la meşterul Manole, în BCMI, anul III, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1910.

CHIHAIA Pavel, Câteva date cu privire la portretele votive din biserica lui Neagoe din Curtea de Argeş, în MO, XIV, nr. 7-9, 1962.

Idem, Semnificaţia portretelor din biserica Mănăstirii Argeş, în GB, an XXVI, 7-8, iuilie-august, 1967.

Idem, Două rapoarte ale arhitectului Ioan Schlatter din anul 1847, în BOR, anul LXXXVI, nr. 3.5, martie-mai, 1968.

DOBRESCU, N., Din istoria Bisericii Române, secolul al XV-lea, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1910.

Idem, Istoria Bisericii Române, note de curs, 1921-1922.

DRĂGUŢ, Vasile, Dicţionar enciclopedic de artă medievală româ¬nească, Ed. Şti-inţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976.

Idem, Arta românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982.

Idem, Arta creştină în România, vol. 5, secolul al XVI lea, EIBMBOR, 1985.

DRĂGHICEANU, Virgil, Călăuza monumentelor istorice din Judeţul Dâmboviţa,

Tipografia "Viitorul", Târgovişte, 1907.

DUMITRESCU, Marin, Istoricul a 40 de biserici din România, Tipografia "Vocea înveţătorilor, Bucureşti, 1899.

GHIKA-BUDEŞTI, Nicolae, Evoluţia arhitecturii în Munte¬nia şi Oltenia – Par¬tea întâia Înrâuririle străine de la origină până la Neagoe Basarab, B.C.M.I., an. XX, fasc. 53 54, Tip. “Datina româ¬nească", Vălenii de Munte, 1927.

GIOGLOVAN, Radu, OPROIU, Mihai, Inscripţii şi însemnări din Judeţul Dâmboviţa, vol. I, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, 1975.

GIURESCU, Constantin C., Dinu C. GIURESCU, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi până azi, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971.

GIURESCU, Constantin, Istoria românilor, 3 vol. Ed. ALL, Bucureşti, 2000.

IONESCU, Grigore, Istoria arhitecturii în România, 2 vol., Ed. Academiei, R.P.R., 1963.

Idem, Arhitectura pe teritoriul României de a lungul veacurilor, Ed. Acade¬miei R.S.R., Bucureşti, 1981.

IORGA, Nicolas şi BALŞ, Georges, Histoire de l'art roumain, Paris, 1922.

IORGA, Nicolae, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, 2 vol., Ed. Ministeriului de Culte, Bucureşti, 1928.

Idem, România cum era până la 1918, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Idem, Istoria românilor prin călători, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981.

Idem, Studii asupra evului Mediu românesc, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Idem, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Edit. Humanitas, Bucu¬reşti, 1992.
LAPEDATU, Alexandru, Din zilele de cădere ale lui Mihai Viteazul, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1908.

Idem, Monumentele noastre istorice, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1914.

Idem, Mihai-Vodă Viteazul, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1915.

Idem, Inscripţia vechei clopotniţe dela mănăstirea Dealul, în BCMI, anul IV, fasc. 15, iulie-sept., 1911.

MARINESCU, Stelian, Ştiri privitoare la jefuirea Mănăstirii Dealu, în BOR, anul LXXXVI, nr. 3.5, martie-mai, 1968.

MARINOIU, Prof. Vasile, In memoriam — Iosif Keber (1897-1989), în MO, serie nouă anul I, nr. 6, nov.-dec., 1989, Craiova.

METZULESCU, Stelian, Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Hrisovul lui Matei Basarab din 1639, în GB, an XIX, 3-4, martie-aprilie, 1960.

MIHAIL, R., Mitropolitul Dionisie Lupu, în MO, an XI, nr. 5-6, mai-iunie, 1959.

MIHĂESCU, Gabriel, FRUCHTER, Eugen, Curtea domnească din Târgovişte, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1986.

MOISESCU, Cristian, Târgovişte, monumente istorice şi de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979.

NIŢESCU, C., Mânăstirea Dealu, Tipografia Viitorul, Târgovişte, 1932.

Idem, Mănăstirea Dealu, în GB, an XX, nr. 7-8, iulie-august, 1961.

PALADE, Mihaela, Biserica Mânăstirii Dealu – istorie în forme şi culori, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008.

PANAITESCU, P. P. Octoihul lui Macarie şi originile tipografiei în Ţara Românească, în BOR, 57, sept.-oct., nr. 9-10/1939.

POIANĂ, Monahia Eufrasia, Mănăstirea Dealu 475 de ani de la sfinţire 1501-decembrie-1976, în GB, an XXXV, nr. 9-12, sept.-dec., 1976.

POPESCU, Ilie, Biserica Mănăstiri Dealului, în rev. Arhitectura, II, martie-aprilie, 1906.

ROBOIU, Nicolae, ENESCU, Sorin, Şoimii de la Mănăstirea Dealu, 1993.

RUSSO, D., Studii istorice greco-române. Opere postume, vol. I, Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, Bucureşti, 1939.

SACERDOŢEANU, Aurelian, Radu cel Mare, ctitorul bisericii Mănăstirii Dealu-Târgovişte, în GB, anul XVII, nr. 4, aprilie, 1958.

SIMONESCU, Dan, Târgoviştea, centru cultural tipografic (1508-1830), în GB, nr. VIII, august, 1958.

STOICESCU, Nicolae şi MOISESCU, Cristian, Târgoviştea şi monumentele sale, Ed. Litera, Bucureşti, 1976, p. 264.

STOICESCU, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I Ţara Românească, vol. I, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1970.

VĂTĂŞIANU, Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Romîne, Ed. Acade¬miei, R.S.R., 1959.

ŞERBĂNESCU, Preot Prof. Dr. Nicolae, Mânăstirea Dealul, în BOR, anul LXXII, nr. 2-3, fev.-martie, 1954.

Idem, Reclădirea Mânăstirilor Dealu, Ghighiu şi Schitul Maicilor–Punerea pietrelor fundamentale şi începerea lucrărilor, în BOR, anul LXXIII, nr. 7, iulie, 1955.

 


© 2009. Manastirea Dealu, TARGOVISTE-DAMBOVITA. Proiect sustinut de IMAGINEWEB.RO